Virksomhedsplan

Virksomhedsplan  for Skovhuset

 

Forord

Vi vil i denne virksomhedsplan give et indtryk af, hvilket værdigrundlag vores pædagogik hviler på.

Vi vil tage udgangspunkt i Sorø kommunes samt samfundsmæssige forudsætninger og de fysiske-, normerings- og budgetmæssige rammer.

 

Virksomhedsplanen skal fungere som et arbejdsredskab for ledelse, bestyrelse og medarbejdere.

 

 

 


Skovhusets mål og værdigrundlag

 

Nærvær og relationer

 

 • Det betyder f.eks. at barnet møder voksne der er til stede.
 • Vi har fokus på relationen.
 • Relationen er adgangen til al udvikling.
 • Vi er alle en del af hinandens ”nervesystem”, og dermed et kæmpe neuralt netværk. Ved at forbinde os til hinanden – ”melde” os ind i børnenes tanker, skaber vi en relation, som er unik, tryghedsskabende, tillidsvækkende og befordrende for læring og udvikling.
 • I dagligdagen gøres det ved at alle voksne er i kontakt med det enkelte barn, siger goddag, glæder sig over at barnet er kommet, smiler ”ind i barnet”, så barnet føler det bliver set og værdsat.

 

 

At skabe et trygt og udfordrende miljø for barnet.

 

Det betyder f.eks. at barnet…

 • Møder tillidvækkende voksne
 • Lærer sig selv at kende både motorisk og følelsesmæssigt
 • Oplever en genkendelig hverdag

 

At skabe en attraktiv og udfordrende arbejdsplads.

 

Det betyder, at barnet møder voksne, der:

 • er ansvarsfulde og har lyst til at komme på arbejde
 • er kompetente både fagligt og personligt

 

At skabe en attraktiv daginstitution som forældre kan føle sig tryg ved.

 

Det betyder, at barnet oplever:

 • trygge og glade forældre
 • forældre og ansatte, der kan tale sammen - også om svære emner

 

At anvende natur og udeliv som grundlæggende elementer for vores hverdag og aktiviteter.

 

Det betyder, at barnet:

 • lærer en masse om naturen og dens muligheder
 • tilegner sig personlige kompetencer som selvværd, selvtillid, koncentration og indlærings- evne
 • får masser af frisk luft og god plads
 • udvikler sin fantasi

 

Vi vil derfor:

 • Skabe en genkendelig hverdag med sikre pejlemærker for dagens store skift.
 • Skabe en genkendelig årsrytme, som bygger på en række årstidsfester inspireret af Rudolf Steiner (fastelavns-, påske-, maj-, sommer-, høst-, ridder- og lygtefest) og derigennem dels skabe glæde ved genkendelse, men også kendskab til årets rytme i naturen, vores kulturelle højtider og deres baggrund.
 • Bruge skoven som et dagligt og grundlæggende element i vores pædagogiske planlægning indenfor de seks fokusområder i pædagogiske lærerplaner.
 • Anvende en anerkendende tilgang til børnene og deres forældre blandt andet jf. vores erfaringer med Marte Meo som pædagogisk tilgang og metode.

 

Med børnene.

 • Det pædagogiske udviklingsforløb skal være en løbende proces, hvor mål og midler til stadighed kan tilpasses den aktuelle børne- forældre- og personalegruppe.
 • Børnenes daginstitutionsforløb skal ske i et tæt samarbejde med forældrene, hvor daginstitutionslivet og børnenes samvær med forældrene skal være et supplement til hinanden og bidrage til helhed i barnets liv.
 • Børnene skal have styrket og udviklet deres selvværd og selvtillid, som en af de vigtigste forudsætninger for, at tilegne sig forskellige kompetencer.
 • Personalet skal være nærværende og omsorgsfuldt samt respektere det enkelte barns behov, så børnene får en tryg og tillidsfuld barndom.
 • Det er personalets opgave, at sikre en hverdag, hvor der både lægges vægt på planlagte aktiviteter og gives plads til børnenes selvstændige leg og spontanitet.
 • Hverdagen skal foregå i en rar og hyggelig atmosfære, hvor omgangsformen og omgangstonen afspejler respekt for hinanden. Børnene skal kunne mærke, at de voksne kan lide, at være sammen og at de hver især er nogle unikke personligheder.
 • Børnene skal i et lærende miljø udvikle deres sociale kompetencer og opnå konkrete færdigheder, der gør dem parate til og giver dem lyst til, at tage nye udfordringer op i forbindelse med skolestart.

 

Med forældrene:

 • Det daglige arbejde med børnene skal foregå i et tæt samarbejde med forældrene. Personalet har pligt til, at være godt forberedte til modtagelse af nye børn, så forældre fra første dag føler sig velkomne og kan mærke på stemningen, at det er et rart sted at være.
 • Institutionen skal have et højt kommunikations- og informationsniveau, så forældrene føler sig velinformerede om, hvad der foregår i institutionen. Der skal være tid til den daglige uformelle snak.
 • Forældrene skal ved børnenes start i institutionen modtage en velkomstpjece, som udover praktiske oplysninger også skal indeholde en beskrivelse af gensidige forventninger. Derudover skal institutionen i samarbejde med forældrebestyrelsen hvert år udarbejde en virksomhedsplan. Der skal mindst to gange om året afholdes forældremøde, som både skal indeholde praktiske informationer og give mulighed for at debattere institutionens pædagogik.

 

Hvad vil vi i Skovhuset Sorø gerne være kendt for?

Vi vil først og fremmest være kendt for at være en skovbørnehave, hvor vi er ude alle dage året rundt. Dernæst er vi et aktivt sted, hvor børnene får gode og positive oplevelser, forbundet med ansvarlighed. At de har en tryg hverdag med gode kammerater og en god social udvikling. At forældrene er velkomne og føler, at det også er deres børnehave. At det er sjovt at gå i børnehave – både for børn og voksne!

 

Vi lægger vægt på:

Udeliv, skovtid og legeplads. Det er vigtigt for os, at give børnene mulighed for, at tilegne sig viden og opmærksomhed om natur og miljø. Dette gøres bl.a. ved at give børnene oplevelser og erfaringer ude i naturen samt tilrettelægge projekter lige fra små opmærksomhedsøvelser til større generelle miljøhensyn. Ligeledes indretter vi legepladsen, så den giver mange naturlige sanseoplevelser.

De fysiske rammer. Institutionens indre miljø skal være præget af, at det kan forandres og tilpasses de pædagogiske forløb. Derfor tilsigtes det ved indkøb af reoler og andre større møbler, at de skal være med hjul eller på anden måde flytbart. Der skal være hjørner og rum, så der skabes små miljøer, hvor børnene kan lege. Nogle af disse rum skal have forskellige emner – dukker, biler, bøger, tegne osv.

Nærmiljø. Nærmiljøet skal inddrages i dagligdagen. Skoven skal benyttes som en del af børnenes liv i børnehaven. Ligeledes benyttes engen, Grønningen, skovfogedskoven og diverse lokaliteter i Sorø by til at stimulere og udfordre børnenes udvikling.

 

Skovhusets værdigrundlag

Natur

Udeliv er vores helt naturlige udgangspunkt i bestræbelserne på at skabe en afvekslende hverdag med årstiden, vejret og naturen som de nærmeste samarbejdspartnere. Som supplement til børnenes leg, skal personalet være medinitiativtagere til udeaktiviteter. Skoven er det største ”rum” vi har – det skal udnyttes til at gøre dagene spændende og inspirerende.

Ro

Vi mener, at vi med vores aktiviteter og adfærd højner og skaber grobund for rolig og afbalanceret adfærd. ”Hjemme” i institutionen vil vi indrette os med muligheder for, at kunne trække sig tilbage til lege eller have andre aktiviteter i mindre grupper og sammenhænge. De voksnes adfærd skal afspejle denne tankegang og generelt være afklaret og rolig i sin fremtoning. F.eks. har råberi på tværs af legepladsen ringe om slet ingen effekt eller mening. Børnehaven skal være et rart sted at komme – og ikke et sted, hvor man bliver stresset.

Når børnene skal rydde op og samles, synger vi sange, som fortæller, hvad der nu skal ske, i stedet for at kalde/råbe.

 

Nærvær

Nærvær er en forudsætning for at give det enkelte barn en mulighed for at blive set og hørt så det føler sig værdifuldt. Nærværet består i at man er åben, mentalt tilstede og reagerer på barnets henvendelser med fortælling, invitation til leg, behov for omsorg og konfliktløsning.

 

Rytme

Rytme er tryghed og ro i hverdagen. Specielt for de mindste børn er det væsentligt, at dagen har en vis forudsigelighed - altså består af en række pejlemærker, som børnene kender og er trygge ved. Rytme er også traditioner og gentagelser. Vi arbejder med, at udeliv og børnehavens rytme skal lægge sig tæt op ad naturens rytme, årstiderne, dagen, dyreliv osv. Rytmen er med til at fastholde trygheden og dermed skabe grobund for undtagelserne – der skal nemlig også være plads til spontane indfald og ideer, anderledes oplevelser osv.

 

Udfordring

Udfordring er at udvikle barnet ved at møde det, hvor det er. Vi skal give barnet tro på og tillid til egne evner, ved gennem tillid og tryghed, at opfordre dem til at turde gå i krig med nye udfordringer og dermed flytte grænser. Selvværd og selvtillid er den basis, som barnet skal bruge til at udfordre sig selv – at bevare nysgerrigheden og lysten til at opleve nyt.

Eventyr

Hver dag bliver der fortalt et eventyr i skoven. Det er en helt speciel oplevelse at fortælle eventyr, når fortælleren ikke har øjnene i en bog og børnene får samtidig en mere intens oplevelse. Det stimulerer deres fantasi, sprogforståelse og sprogudvikling. Børnenes input bliver ofte inddraget som en del af eventyret og det motiverer dem til selv, at fortælle eventyr.

 

Værdigrundlag for forældresamarbejdet.

Forældre skal være trygge ved, at aflevere deres barn i Skovhuset. Derfor lægger vi vægt på, at forældrene føler sig velkomne hver dag, at de føler glæde, engagement og tilhørsforhold til børnehaven. Vi ønsker et samarbejde med gensidig respekt og tillid, hvor ærlighed, åben kommunikation og troværdighed er nøgleord, så det er muligt, at kunne give udtryk for positive og negative meninger med respekt for hinandens forudsætninger. Information til forældre skal være aktuelt og betydningsfuldt for hermed, at give forældre mulighed for, at orientere sig omkring deres barns hverdag. I børnehaven skal der være en dejlig atmosfæreog en god tone. Både forældre og personale skal være imødekommende og personalet skal vise interesse for hvert enkelt barn og dets familie.

 

Velkomne. Det betyder, at vi som personale skal være imødekommende og at man som forældre skal føle, at ”man” er ventet og bliver set. Forældrene skal føle, at det er rart at komme her, at de har lov til at være i institutionen og at man bliver taget alvorligt.

Glæde. Det betyder, at man som forældre bliver mødt positivt og smilende af et personale, der er i stand til at vise begejstring.

Engagement. At personalet er medlevende og viser interesse for forældre og børn. Man skal være nærværende, forstående og lyttende i kontakten til forældrene og samtidig råde og støtte dem i udviklingen af deres børn på en ærlig måde. Forældrene skal mærke, at der er et sprudlende miljø, at der ”sker” noget.

Tilhørsforhold. Det betyder, at forældrene skal føle et ejerskab af institutionen. De skal føle sig hjemme og have mulighed for, at være en del af/deltage i hverdagen med en gensidig respekt af hinanden. Forældrene skal føle glæde og ansvar ved at deltage i arrangementer, der foregår i børnehaven.

Gensidig respekt.  Det betyder, at vi i samarbejdet har tolerance, er anerkendende, ærlige, lyttende, imødekommende og ikke dømmende for herigennem, at skabe en åben dialog.

Tillid. Det skal være trygt, at ytre sig, så man kan sige til og fra. Man skal opleve, at man bliver taget seriøst uanset, hvad man kommer med. Der skal være forståelse og tryghed til, at komme frem med de problemstillinger, der evt. kunne opstå. Samarbejdet skal indebære, at man kan stole på hinanden.

Ærlighed. Det betyder, at man i samarbejdet skal være troværdig og kalde tingene for, hvad de er. Der skal være tillid til det, man siger og gør samt melde åbent og klart ud om f.eks. holdninger og meninger.

Kommunikation. Det betyder, at man er i anerkendende dialog. En åben kommunikation, hvor man kalder tingene for, hvad det er.

Troværdighed. Betyder, at man står ved det, man siger og er ærlig. At man bliver taget seriøst og er til at stole på. At man mærker, at personalet har en stor faglig kompetence og at de er fagligt bevidste.

Information. Betyder, at der bliver skrevet på tavlen i gangen. At man får de oplysninger, man har brug for. At der er billeddokumentation af arbejdet i børnehaven og at hverdagen er præget af stor skriftlighed og mundtlighed.

God tone.  Betyder, at vi taler til hinanden på en anerkendende måde med respekt for det enkelte menneske, er aktivt lyttende og ikke dømmende. Indeholder ligeledes omsorg og humor.

Atmosfære. Der er et rart miljø, en god stemning, det er trygt at være her og man har en god tone i samtalen med hinanden. Ligeværdig og anerkendende dialog.

Imødekommende. Det samme som ordet velkomne.

Vise interesse. Man er engageret og viser interesse for, at skabe tid til dialog.

 

Målsætning for forældresamarbejdet.

Da familier og institution har et fælles ansvar for børnenes trivsel og udvikling er det vigtigt, at børnene kan opleve en sammenhæng mellem hjem og institution.

 

Mål for forældresamarbejdet.

 • Vi arbejder med forældresamtaler herunder forventningssamtale ved nye børns start og 3 planlagte samtaler i den tid barnet går i børnehaven.
 • Personalet er altid åbent for dialog omkring barnet og dets hverdag. Det kan være i forbindelse med aflevering/afhentning eller at der aftales en samtale.

 

Værdigrundlaget for personalesamarbejdet.

Personalet i Skovhuset skal arbejde med gensidig respekt, tillid, troværdighed, omsorg og ærlighed som højeste prioritet i det daglige samarbejde. Vi skal arbejde ligeværdigt med faglig dygtighed, have ansvarlighed og medansvarlighed, da dette skaber et godt fundament for samarbejdet og udvikler personalekompetencer. Personalet skal være positivt engageret, have en god tone og involvere sig, så der opnås forståelse af fælles og individuelle mål og hermed gode resultater. En glad og humørfyldt arbejdsplads, hvor der er plads til spontanitet, danner rammen og følelsen af, at vi som personale har ejerskab af vores børnehave.

 

Gensidig respekt. Betyder, at vi accepterer, tolererer og anerkender hinandens forskelligheder og kompetencer. Aktiv lytning, bakker hinanden op i beslutninger og udførelse af aktiviteter. Personalet kan give konstruktiv feedback. At vi i samarbejdet er ærlige, lyttende, imødekommende og ikke dømmende for herigennem, at skabe en åben dialog.

Tillid. Betyder, at man giver hinanden plads til, at der er flere måder, at gøre tingene på. At man kan bede hinanden om hjælp. At der er tryghed til at give udtryk for egne holdninger. At man tillader hinanden, at stille undrende spørgsmål.

Troværdighed. Betyder, at man står ved det, man siger og er ærlig. At man bliver taget seriøst og er til at stole på. At man mærker, at personalet har en stor faglig kompetence og at de er fagligt bevidste. At det vi gør i praksis afspejles i vores værdigrundlag og målsætning.

Omsorg. Betyder, at man taler pænt til hinanden, aflaster hinanden, deler bekymring for en kollega med kollegaen selv og/eller lederen. Viser interesse for hinandens gøren og laden.

Ærlighed. Betyder, at man giver hinanden konstruktiv feedback og kalder tingene for, hvad de er på en konstruktiv måde og med respekt for hinandens kompetencer, tilstand og situation. Ærlighed overfor sig selv, hvor man erkender og giver udtryk for behov for hjælp i en given situation. Det betyder, at man i samarbejdet skal være troværdig og kalde tingene for, hvad de er. Der skal være tillid til det, man siger og gør samt melde åbent og klart ud om f.eks. holdninger og meninger.

Ligeværdigt. Betyder, at vi overlader hinanden ansvaret for opgaver, at alle har lige meget at sige, at man er lige meget værd med udgangspunkt i den funktion, man er ansat i.

Faglig dygtighed. Betyder, at vi anvender pædagogiske og psykologiske redskaber, at vi kan omsætte teori til praksis. At vi holder os opdateret og søger viden og udvikling via kurser/uddannelse.

Ansvarlighed. Betyder, at vi handler ud fra vores mål, værdier, økonomiske rammer, forudsætninger og børnenes behov.

Medansvarlighed. Det overordnede ansvar ligger hos ledelsen, men alle medarbejdere har et medansvar for, at hverdagen fungerer i overensstemmelse med mål og værdier. Sikkerheden og de økonomiske rammer skal overholdes.

Personalekompetencer. Betyder, at personalet tilegner sig teori og metoder til det pædagogiske arbejde med børn og forældre, der er relevante for målgruppen.

Positivt engageret. Betyder, at personalet er glade for at gå på arbejde og trives med de udfordringer, de møder i arbejdslivet. At de viser initiativ og tager ansvar for de opgaver, der skal udføres. De motiverer hinanden med ideer og nye tiltag.

God tone. Betyder, at vi taler til hinanden på en anerkendende måde med respekt for det enkelte menneske, er aktivt lyttende og ikke dømmende. Indeholder ligeledes omsorg og humor.

Forståelse. Betyder, at man er åben, lyttende, anerkendende og empatiske overfor hinanden.

 


Målsætning for personalesamarbejdet.

Personalet skal supplere hinanden med hver deres kompetencer, inspirere hinanden med ideer og dele viden/metoder. Vi giver hinanden plads til at være unikke personer med respekt for den enkelte og omgås med en anerkendende tilgang. Vi drager omsorg for hinanden og bakker hinanden op i hverdagen. Vi er loyale overfor fælles beslutninger. Vi informerer hinanden om samtaler med forældrene og bliver man kontaktet af en forældre fra den anden gruppe, tager vi selvfølgelig dialogen og henviser i øvrigt til den anden gruppes personale ved dybere problematikker. Personalet holder et stuemøde hver 14. dag, hvor lederen deltager i begge gruppers møder. Derudover afholdes personalemøder 1 gang om måneden efter lukketid. 2 gange årligt afholdes pædagogisk weekend med fordybelse i pædagogiske temaer.

 

Værdigrundlag for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen skal arbejde engageret gennem et gensidigt, tillidsfuldt og åbent samarbejde med hinanden og institutionens personale. Bestyrelsen skal vise tolerance for hinandens forskelligheder. Bestyrelsen skal være aktiv, initiativrig og synlig for de forældre, de repræsenterer. Gennem indsigt i den daglige drift at institutionen skal bestyrelsen sikre, at institutionen lever op til sine målsætninger. Bestyrelsen skal gøre brug af sin mulighed for medindflydelse på de overordnede principper.

 

Engagement. Man er pligtopfyldende, deltagende, imødekommende og overholder aftaler. Man tager ting alvorligt, tager stilling og siger sin mening. Man deltager i videst muligt omfang i møderne og er med til at opretholde og forbedre børnehaven.

Gensidig respekt. Betyder, at man kan stole på hinanden. Man skal være åben og loyal. Man skal lytte og være åben for andres meninger samtidig med, at man selv skal give sin mening til kende.

 1. Handler om rummelighed. Det samme som ovenstående.

Åbent samarbejde. Man skal være ærlig og kunne stole på hinanden. Arbejdsopgaver uddelegeres. Man skal være god til at lytte til idéer og til kritik.

Aktiv. Man er deltagende. Man er med til det man kan og har mulighed for. Man er positiv og synlig og deltager engageret i forskellige arbejdsopgaver.

Initiativrig. At være deltagende og komme med idéer/tiltag.

Synlig. Man er åben, synlig og udadvendt. Man henvender sig til de øvrige forældre i institutionen f.eks. ved at hilse på dem. Herudover er det de samme ord som til aktiv.

Indsigt. Man har interesse i arbejdet. Man orienterer sig. Bliver orienteret i det, der foregår. Man tager emner op (kritik/ros). Man tager forældres henvendelser alvorligt og man udviser ansvarlighed i forhold til dette.

Sikre målsætninger. Det samme som ved indsigt. Man holder hinanden op på, at børnehavens og bestyrelsens mål bliver gennemført.

Medindflydelse. Det samme som i indsigt.

 

Værdigrundlaget for ledelsesarbejdet.

Ledelsen (leder og bestyrelse) skal i Skovhuset Sorø arbejde ansvarligt og loyalt i forhold til pædagogiske, administrative, økonomiske og personalemæssige opgaver. Dette skal gøres ved en synlig ledelse, hvor tillid og åbenhed er vigtige faktorer i det gensidige samarbejde. Dialogen i børnehaven skal bære præg af indlevelse, forståelse og gensidig respekt til personale, børn og forældre. Ledelsen skal gennem visioner tage initiativer og udvise kreativitet samt overbliki den daglige drift og udvikling af børnehaven. Faglig og personlig autoritet skal være gennemgående træk i hverdagen.

 

Målsætning for ledelsesarbejdet.

Med udgangspunkt i værdigrundlaget skal der være plads til formidling til hinanden. Leder og bestyrelsesformand mødes ca. 14 dage før hvert bestyrelsesmøde og efter behov. Ledelsen skal motivere personalet til udvikling via kurser/uddannelse. Dette for at sikre tidsvarende kompetencer i forhold til børnegruppe og samfundsmæssige tiltag.

 1. Betyder, at vi handler ud fra vores mål, værdier, økonomiske rammer, forudsætninger og børnenes behov.

Loyalt. Betyder, at ledelsen er tro mod Skovhusets mål og værdier. At personalet får relevante informationer og høres forud for nye tiltag.

Synlig ledelse. At personalet kender ledelsens holdning og værdier. At lederen har børnetimer – både i huset og i skoven. At dialogen og informationsniveauet er højt fra bestyrelsen til personalet.

Tillid. Betyder, at ledelsen tror på, at personalet udfører opgaverne i overensstemmelse med værdier og mål. At personalet har frihed til at udføre det pædagogiske arbejde under ansvar. Ledelsen giver plads til initiativer til udvikling. At der er tryghed til at give udtryk for egne holdninger. At man tillader hinanden, at stille undrende spørgsmål.

Åbenhed. Betyder, at alle kan ytre sig uanset emne og blive mødt seriøst. Det, der rører sig bliver sagt højt, så der kan tages hånd om det.

Forståelse. Betyder, at man er åben, lyttende, anerkendende og empatisk overfor hinanden.

Gensidig respekt. Betyder, at vi accepterer, tolererer og anerkender hinandens forskelligheder og kompetencer. Aktiv lytning, bakker hinanden op i beslutninger og udførelse af aktiviteter. Personalet kan give konstruktiv feedback. Det betyder, at vi i samarbejdet har tolerance, er anerkendende, ærlige, lyttende, imødekommende og ikke dømmende for herigennem, at skabe en åben dialog

Visioner. Betyder, at der tænkes ud i fremtiden og i større sammenhænge. At der drømmes og brainstormes til udvikling og derudfra motiveres til at tænke visionært.

Faglig og personlig autoritet. Forbindes som regel med en hierarkisk orden og anerkendes pga. funktionen som leder/ledelse.

 

Begrebet autoritet indebærer i pædagogisk henseende, at det enkelte menneske erkender autoriteten og indordner sig under dens krav, som tillægges en særlig vægt og derved får mulighed for at påvirke andres handlemåde eller opfattelser.

 

 

Eksterne samarbejdspartnere.

Vi har samarbejde med følgende instanser:

 • Sorø kommunes psykolog
 • Sorø kommunes Tale-hørekonsulent
 • Sundhedscenteret
 • Jobcenter